Jesteś tutaj:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej i obejmuje swym zasięgiem działania obszar województwa podkarpackiego.

  Wojewódzki Konserwator Zabytków |  

Delegatury

  Najważniejsze zabytki |  

Obiekty na liście UNESCO


Bezpośrednio Wojewódzkiemu Urzędowi Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu podlegają powiaty: jarosławski, lubaczowski, przemyski, przeworski i miasto Przemyśl.
 

Zakres działania Wojewódzkiego Urzędu.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu działa na podstawie:
 

 • ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. ( Dz.U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 z póź. zm.),
 • rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 09.04.2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkiego urzędu ochrony zabytków (Dz.U. Nr 75, poz. 706),
 • ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 15, poz. 148 z 2003 r.).

 

Z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wynika:

 

 1. wydawanie decyzji o wpisie do rejestru zabytków,
 2. prowadzenie rejestru zabytków znajdujących się na terenie województwa,
 3. wydawanie zezwoleń na prowadzenie prac i robót przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych,
 4. wnioskowanie o ujawnienie w księdze wieczystej wpisu nieruchomości lub jej części do rejestru zabytków,
 5. ustalanie charakteru zabytkowego wykopalisk i znalezisk archeologicznych stanowiących przedmioty ruchome oraz przekazywanie ich do właściwego muzeum lub innej placówki naukowej,
 6. przyjmowanie zawiadomień o wydarzeniach mogących mieć ujemny wpływ na stan i zachowanie zabytku lub kolekcji oraz o przejściu zabytku na inną osobę lub o oddaniu zabytku nieruchomego w całości lub części w użytkowanie, najem lub dzierżawę, a także o zmianie miejsca przechowywania zabytku ruchomego lub kolekcji,
 7. wydawanie decyzji o użyczeniu zabytku lub kolekcji dla celów wystawienniczych lub badawczych na okres nie dłuższy od sześciu miesięcy w ciągu każdych pięciu lat,
 8. wydawanie decyzji o pozbawieniu właściciela zabytku lub kolekcji w całości lub w części uprawnień wynikających z ustawy w razie uchylania się przez niego od obowiązków dbania o jego zachowanie,
 9. wydawanie zezwoleń na przerabianie, odnawianie, rekonstruowanie, konserwowanie, zabudowywanie, odbudowywanie, zdobienie, uzupełnianie, rekomponowanie i dokonywanie innych zmian w obiektach zabytkowych,
 10. wydawanie zezwoleń na przemieszczanie zabytków nieruchomych z naruszeniem skomponowanego lub ustalonego tradycją układu terenowego,
 11. wydawanie zezwoleń na przemieszczanie zabytków ruchomych z naruszeniem skomponowanych lub ustalonych tradycją wnętrz budownictwa świeckiego i sakralnego,
 12. wydawanie decyzji w sprawach robót mogących przyczynić się do oszpecenia otoczenia zabytku nieruchomego lub widoku na ten zabytek,
 13. wstrzymywanie prac przy zabytkach podjętych bez uprzedniego uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 14. wydawanie nakazów przywrócenia zabytku lub jego otoczenia do poprzedniego stanu na koszt osoby, która naruszyła przepisy o ochronie dóbr kultury,
 15. wnioskowanie dochodzenia kosztów związanych z przywróceniem obiektu do poprzedniego stanu w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych,
 16. wstrzymywanie prac w stosunku do dóbr kultury , które nie są wpisane do rejestru zabytków, jeżeli istnieją podstawy do takiego wpisu,
 17. wydawanie właścicielom lub użytkownikom nakazów dokonania robót konserwatorskich w określonym terminie w przypadkach uznania potrzeby przeprowadzenia konserwacji zabytku (w odniesieniu do zabytku nieruchomego w porozumieniu z organami nadzoru budowlanego),
 18. przyjmowanie pisemnych oświadczeń od właściciela lub użytkownika zabytku nie stanowiącego własność Skarbu Państwa, czy wykona nakazane prace we własnym zakresie i na własny koszt,
 19. wykonanie zastępcze robót ze środków państwowych, gdy właściciel lub użytkownik nie złoży oświadczenia pisemnego przewidzianego w ust.1 lub nie rozpocznie, lub nie zakończy robót w wyznaczonym terminie, albo też prowadzi roboty w sposób opieszały, wykluczający zakończenie robót w wyznaczonym terminie,
 20. dochodzenie kosztów wyłożonych na roboty w trybie przepisów o egzekucji administracyjnych świadczeń pieniężnych,
 21. występowanie z wnioskiem o przejęcie na własność Skarbu Państwa zabytku nieruchomego w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 22. przejmowanie na własność Skarbu Państwa zabytku ruchomego za odszkodowaniem w wysokości wartości zabytku,
 23. przyjmowanie zawiadomień od osób, które otrzymały zarejestrowany zabytek w drodze spadku, darowizny lub zapisu, a także informacji o miejscu w którym znajduje się zabytek,
 24. wydawanie zezwoleń na czasowy wywóz dóbr kultury za granicę oraz zaświadczeń stwierdzających, że dobro kultury nie podlega zakazowi wywozu za granicę,
 25. występowanie do Ministra Kultury i Sztuki z wnioskami o nadanie odznak "Za opiekę nad zabytkami" dla osób zasłużonych w społecznej opiece nad dobrami kultury lub w działalności konserwatorskiej,
 26. wydawanie decyzji w sprawach przywrócenia zabytku do poprzedniego stanu i do poprzedniego miejsca przechowywania na koszt sprawcy;

 

Z ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych wynika: wydawanie zezwoleń w sprawie przeniesienia w odpowiednie miejsce pamiątek wartości historycznej, archeologicznej lub artystycznej z terenu cmentarza.

 

Zobacz serwis internetowy “zabytek pl”


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z/s w Przemyślu.


ul. Jagiellońska 29
37-700 Przemyśl
tel.: (16) 678 59 44, 16) 678 61 78
e-mail: wkzabytkow@wuozprzemysl.pl, ksiegowosc@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Rzeszowie


ul. Mickiewicza 7
35-064 Rzeszów
tel./fax: (17) 853 94 61
e-mail: uozrzeszow@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Krośnie


ul. Bieszczadzka 1
38-400 Krosno
tel./fax: (13) 432 24 01
tel: (13) 432 03 06
e-mail: uozkrosno@wuozprzemysl.pl

Delegatura w Tarnobrzegu


ul. 1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel./fax: (15) 822 15 95
e-mail: uoztarnobrzeg@wuozprzemysl.pl